امروز جواب آزمون مبتکران(اون غیر تیز هوشانه)من فقط یک غلط از۶۵ سوال داشتم و در کل ۹۹ درصد زدم و عالیییی بود من فکر نمیکردم با نظرات امید بخش شما این قدر خوب بشم راستی جمعه مناظره بود نه ببخشید اصلا مشاجره بود سر سمپاد بهشون بگیم زیاد خودشون رو اذیت نکند😄😄😄😄