همین الان داشتم علوم میخوندم چون فردا امتحان دارم بچه ها برام دعا کنید براتون دعا می کنم از تعطیلی لذت ببرید این آهنگ هم گوش کنید راهپیماییتون قبول😄😄😄😄😄