سلام حالتون خوبه فقط میخواستم بگم سالم هستم دارم خر خونی می کنم        مشهدی ام