سلام خبر جدیدی ندارم ولی داداشم کاریکاتور خودشو کشید اینم بگم که هاوی مشهد این جا۱۳بالا صفره فامیلا خونمونم اینم عکس پسر عموم