وای بعد از کلی نمره های ۲۰ بالاخره نمره ی بدی گرفتم روحیم ضعیف شده به دادم برسییییید